Sopocki ośrodek doskonalenia nauczycieli

Pomorskie żagle wiedzy – Sopot

Pomorskie żagle wiedzy – Sopot

Cel projektu:

Celem projektu jest kształtowanie kluczowych kompetencji w zakresie edukacji morskiej i żeglarskiej.

Planowane efekty:

Wsparcie uczniów sopockich szkół podstawowych w rozwijaniu kompetencji kluczowych, kompetencji społecznych oraz umocnienie w uczniach ich pomorskiej tożsamości.

Podniesienie kwalifikacji nauczycieli sopockich szkół podstawowych, w tym wsparcie nauczycieli w zakresie TIK

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 515 675,00zł

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu z UE: 438 323,75zł


Zapraszamy na bezpłatne półkolonie „Lato na wodzie 2023 – Sopot”

Realizowane w ramach projektu „Pomorskie żagle wiedzy – Sopot”

Półkolonie są kierowane do uczniów sopockich szkół podstawowych w wieku 7-14 lat.

Udział w półkoloniach jest bezpłatny.

Półkolonie będą się odbywały w wakacje, nad Zatoką Gdańską w Sopocie, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00. Terminy:

 • Turnus I: 10.07.2023 – 14.07.2023 – 10 osób Optymist  i 10osób OpenSkiff
  • Turnus II: 17.07.2023 – 21.07.2023 -10 osób Optymist  i 10osób OpenSkiff
  • Turnus III: 24.07.2023 – 28.07.2023 -10 osób Optymist  i 10osób OpenSkiff

Zajęcia dla dzieci:

 • w wieku 7-10 lat realizowane będą na Optymistach
 • w wieku 10-14 lat realizowane będą na OpenSkiff

Zapisy na półkolonie:

Po wypełnieniu formularza należy ze strony pobrać komplet dokumentów do uzupełnienia (Załącznik 1-5, karta uczestnika półkolonii, Regulamin półkolonii)

 • Od 09 maja 2023 od godz. 07.00 czekamy na uzupełnione i podpisane dokumenty które należy w zamkniętej kopercie dostarczyć do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, ul. Kościuszki 22-24 i zostawić na portierni z dopiskiem „Lato na wodzie 2023 – Sopot”. Dokumenty można zostawiać na portierni CKU w godz. 7.00-18.30

O przyjęciu na dany termin półkolonii decyduje data wpływu kompletu dokumentów do CKU.

Uczeń może barć udział w półkoloniach „Lato na wodzie 2023 – Sopot” tylko raz w trakcie wakacji.

Zajęcia prowadzić będzie:
Fundacja Akademia Żeglarstwa Prestige
ul. Bitwy Pod Płowcami 61
81-731 Sopot

Regulamin naboru na półkolonie „Lato na wodzie – Sopot”

ZAŁĄCZNIKI (NALEŻY POBRAĆ, UZUPEŁNIĆ I PODPISANE ZŁOŻYĆ w Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Kościuki 22-24 (na portierni ))


Od 04 maja 2023r chcielibyśmy rozpocząć praktyczne zajęcia żeglarskie. Zajęcia prowadzone będą przez UKS NAVIGO. Zajęcia będą się odbywały w maju i czerwcu oraz we wrześniu i październiku 2023r.

Zaplanowano zajęcia dla 3 grup OPTYMIST po 10 uczniów (uczniowie klas  II-V) oraz 1 grupy  (10 uczniów) KATAMARAN (uczniowie klas VI-VII –za zgodą trenera uczniowie klas V)

Proponowane przez NAVIGO terminy:

 • GRUPA OPTIMIST poniedziałki, godziny zajęć: 15.15-17.45, miejsce rozpoczęcia zajęć: Marina Sopot, Prowadzący: Anna Szmul
 • GRUPA OPTIMIST wtorki, godziny zajęć 15.15-17.45, miejsce rozpoczęcia zajęć: Marina Sopot, Prowadzący: Anna Szmul
 • GRUPA OPTIMIST środy, godziny zajęć: 15.15 -17.45, miejsce rozpoczęcia zajęć: Marina Sopot, Prowadzący: Nina Olszewska
 • GRUPA KATAMARAN poniedziałki, godziny zajęć: 15.30-18.00, miejsce rozpoczęcia zajęć: UKS Navigo/ Marina Sopot, Prowadzący: Szymon Bisiński

Na zajęcie żeglarskie uczniowie muszą dotrzeć samodzielnie.

O przyjęciu do danej grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia zbieramy do poniedziałku 24 kwietnia 2023r.

Bardzo proszę o wybranie terminu pierwszego wyboru (grupy)  i terminu rezerwowego (w przypadku braku miejsc w pierwszej grupie.

Formularz do zapisów


W dniach 06 – 16 września  2022r  trwać będzie w szkołach rekrutacja dla uczniów sopockich szkół podstawowych  do projektu „POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY – SOPOT”.


Zapraszamy na bezpłatne półkolonie „Lato na wodzie – Sopot” / Запрошуємо до безкоштовного напівтабору „Літо на воді – Сопот”

Realizowane w ramach projektu „Pomorskie żagle wiedzy – Sopot” / Реалізація напівтабору відбувається в рамках проекту „Поморські паруса – Сопот”.

[PL] Półkolonie są kierowane do uczniów sopockich szkół podstawowych w wieku 7-14 lat, posiadających numer PESEL.

Udział w półkoloniach jest bezpłatny.

Półkolonie będą się odbywały w wakacje, nad Zatoką Gdańską w Sopocie, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00. Terminy:

 • Turnus I: 4.07.2022 – 8.07.2022 – 15 miejsc
 • Turnus II: 11.07.2022 – 15.07.2022 – 15 miejsc
 • Turnus III: 18.07.2022 – 22.07.2022  – 15 miejsc
 • Turnus IV: 22.08.2022 – 26.08.2022 – 15 miejsc

Zajęcia dla dzieci:

 • w wieku 7-10 lat realizowane będą na Optymistach
 • w wieku 10-14 lat realizowane będą na OpenSkiff

Zapisy na półkolonie ruszą 30 maja i trwać będą do 12 czerwca, za pośrednictwem formularza dostępnego poniżej na tej stronie

Po wypełnieniu formularza do zgłaszającego zostanie przesłany komplet dokumentów do uzupełnienia. Dokumenty można również pobrać ze strony, na której znajduje się formularz.

Uzupełnione i podpisane dokumenty należy w zamkniętej kopercie przynieść do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, ul. Kościuszki 22-24 i zostawić na portierni z dopiskiem „Lato na wodzie – Sopot”.

O przyjęciu na dany termin półkolonii decyduje data wpływu kompletu dokumentów do CKU.

Uczeń może barć udział w półkoloniach „Lato na wodzie – Sopot” tylko raz w trakcie wakacje 2022 r.

Zajęcia prowadzić będzie:

Fundacja Akademia Żeglarstwa Prestige
ul. Bitwy Pod Płowcami 61
81-731 Sopot

Półkolonie „Lato na wodzie – Sopot” współfinansowane są przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-1020, Osi priorytetowej 3 Edukacja, działanie 3.2. Edukacja ogólna, poddziałanie. 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej.

[UA]

Напівтабір організовується для учнів сопотських загальноосвітніх шкіл в віці 7-14 років, які мають номер PESEL.

Участь в напівтаборах є безкоштовною.

Напівтабори будуть відбуватися під час канікул на території Затоки Гданської в Сопоті, від понеділку до п’ятниці від 8.00 до 17.00. Дати турів:

 • Тур 1: 4.07.2022 – 8.07.2022 – 15 місць
 • Тур  II: 11.07.2022 – 15.07.2022 – 15 місць
 • Тур III: 18.07.2022 – 22.07.2022  – 15 місць
 • Тур  IV: 22.08.2022 – 26.08.2022 – 15 місць

Заняття для дітей:

 • в віці 7-10 років відбуватимуться на човнах Optymist.
 • в віці 10-14 років відбуватимуться на човнах OpenSkiff.

Записи до напівтаборів розпочтнаються 30 травня й будуть тривати до 12 червня, за допомогою формуляра на сторінці: https://sodn.pl/2021/12/08/pomorskie-zagle-wiedzy-sopot/

Після заповнення формуляра до заявника буде вислано комплект документів до заповнення. Документи можна також завантажити на сторінці, де знаходиться формуляр.

Заповнені та підписані документи треба в заклеїному конверті принести до Centrum Kształcenia Ustawicznego в м.Сопот на вул. Костюшки 22-24 та залишити у чергових з позначкою „Літо на воді – Сопот”.

Виришальною,щодо порядку зарахування на певний термін напівтабору,є дата надходження комплекту документів до CKU.

Учень може брати участь в напівтаборі „Літо на воді – Сопот” тільки 1 раз під час літніх канікул 2022 року.

Додаткова інформація на сторінці:

https://sodn.pl/2021/12/08/pomorskie-zagle-wiedzy-sopot/ і на FB Pomorskie-żagle-wiedzy-Sopot.

Заняття будуть проводити:

Fundacja Akademia Żeglarstwa Prestige
ul. Bitwy Pod Płowcami 61
81-731 Sopot

Напівтабір „Літо на воді – Сопот” фінанасується Європейським Союзом з Європейського Сусупільного Фонду в рамках Регіональної Програми Операційного Воєводства Поморського на літні періоди 2014 – 2020, пріоритетного поєднання триєдиної осі 3 Навчання, діяльність 3.2. Навчання загальне, підрозділ 3.2.1. Якість загальної освіти.

Materiały do pobrania:


Konkursy:


plakat informujący o projekcie

Gmina Miasta Sopotu i Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie realizują projekt w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  „POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY – SOPOT”.

W ramach projektu planowane są warsztaty dla uczniów klas II-VII sopockich szkół podstawowych:

 •  „Do czego służy statek i dlaczego nie tonie” – 6h
 •  „Zbudujemy łódką i sami sprawdzimy dlaczego pływa” – 10h
 • „Jak długo żyją ryby i czym się żywią” – 8h
 • „Jak badać czystość wody” – 8h
 • „Kurs bezpiecznego zachowania na wodzie z kursem pierwszej pomocy” – 4h
 • Warsztaty z doradztwa zawodowego – 2h (dla klas II-V) i 6h (dla klas VI i VII)

Warsztaty odbywać się będą w blokach 2-3h lekcyjnych, w godzinach popołudniowych na terenie szkoły (dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, możliwość warsztatów 2 razy w tygodniu po 2h lekcyjne),

Uczniowie biorący udział w warsztatach wezmą również udział w wycieczkach połączonych z warsztatami do Muzeum Morskiego i do Fokarium Stacji Morskiej na Helu, wyjazdach do portu czy stoczni (kwiecień – czerwiec).

Dodatkową atrakcją będzie udział w praktycznych zajęciach pozalekcyjnych (zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku oraz w soboty): na łódkach OPTYMIST (klasy II –V) i katamaranach (klasy (VI – VII) w wymiarze 2h tygodniowo w okresie maj-czerwiec 2022r oraz wrzesień-październik 2022r, rejsach jachtem „ALF” po Zatoce Gdańskiej.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt będzie realizowany po zajęciach lekcyjnych w trakcie całego roku szkolnego.

Rekrutacja do projektu rusza we wrześniu 2021r. Osoby zainteresowane mogą składać komplet dokumentów do sekretariatu szkoły.

Copyrights SODN 2020
Skip to content