Sopocki ośrodek doskonalenia nauczycieli

O ośrodku

Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli utworzony został uchwałą Rady Miasta Sopotu 6 września 2002 roku. Jest samorządową, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli, obejmującą swym zasięgiem nauczycieli i pracowników oświaty na terenie Gminy Miasta Sopotu. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli zakres działania ośrodka został rozszerzony o powiat kwidzyński, malborski, nowodworski, sztumski i tczewski .
Osobą kierującą pracą Ośrodka jest mgr Sylwia Rakowska-Chodnicka.
Ośrodek stanowi integralną część Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie.

 Organami Ośrodka są:

 • Wicedyrektor CKU ds. Sopockiego Ośrodka Doskonalenia |Nauczycieli
 • Rada Doradców Metodycznych

 MISJA SODN

Misja SODN jest wspomaganie nauczycieli szkół i przedszkoli  w ustawicznym podnoszeniu poziomu wiedzy i umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności metodycznych.
Inspirowanie kadry pedagogicznej w budowaniu nowoczesnego podejścia do dydaktyki i wychowania, które  integruje tradycyjne, sprawdzone wzorce z nowatorskimi metodami i formami pracy zmierzającej do zachowania podmiotowości ucznia przy jednoczesnym świadomym kreowaniu autorytetu nauczyciela.
Wspomaganie  kadry pedagogicznej i kadry zarządzającej  w okresie  zmian w zreformowanym systemie oświaty z uwzględnieniem obowiązujących standardów Unii Europejskiej.

 GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA OŚRODKA

Do obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia należy organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:

1) wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;

2) wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego;

3) realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania;

4) diagnozowania potrzeb uczniów oraz dostosowywania procesu kształcenia i udzielania pomocy psychologiczno- -pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb;

 5) przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli;

6) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zatrudnia doradców metodycznych:

 • ds. języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych – mgr Krystyna Bieniewska, dr Beata Kapela-Bagińska, dr Joanna Lisiewicz
 • ds. języka polskiego w szkołach podstawowych – mgr Agata Galuba
 • ds. matematyki w szkołach podstawowych – mgr Małgorzata Karnowska
 • ds. matematyki w szkołach ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych – mgr Ewa Gemel, mgr Dorota Szymańska
 • ds. języka angielskiego – dr hab. Magdalena Bielenia – Grajewska, mgr Małgorzata Wyka – Cichocka
 • ds. fizyki – mgr Mirosława Adamowicz
 • ds. nauczania wczesnoszkolnego – mgr Katarzyna Sadowska
 • ds. historii  – mgr Maria Eiselt, mgr Urszula Zblewska
 • ds. edukacji dla bezpieczeństwa  – mgr Katarzyna Penar
 • ds. wychowania fizycznego  – mgr Joanna Klonowska
 • ds. wychowawczych (pedagog) – mgr Marzena Jasińska, mgr Małgorzata Matwieczyk – Prieba, mgr Katarzyna Sadowska, mgr Irena Szymichowska
 • psycholog – mgr Joanna Wachowiak

Doradcy wspomagają rozwój zawodowy nauczycieli i dyrektorów szkół poprzez:

 • organizację szkoleń, warsztatów oraz innych form doskonalenia i wspomagania nauczycieli i szkół
 • prowadzenie lekcji otwartych,
 • konsultacje indywidualne i zbiorowe

Harmonogram szkoleń, lekcji otwartych i innych działań Ośrodka  jest aktualizowany na bieżąco i jest pod linkiem „Kalendarz szkoleń”

W przypadku zapotrzebowania na szczególne szkolenia dla rad pedagogicznych, prosimy o zgłoszenie się do SODN telefonicznie lub mailowo.

KONTAKT

e-mail: sodn@sodn.pl
tel. 58 551 17 13, fax 58 551 35 75

mgr Sylwia Rakowska-Chodnicka
WICEDYREKTOR CKU DS SOPOCKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
mail: dyrektor@sodn.pl

Godziny dyżurów:
Poniedziałek 10.40 – 15.10
Wtorek 10.40 – 13.40
Środa 10.40 – 14.40
Czwartek 10.40 – 14.10

Copyrights SODN 2020
Skip to content